Notice: Trying to get property 'guid' of non-object in /home/runcloud/webapps/vis-innovasjon/releases/20210709101750/wp-content/themes/vis/inc/VisPost.php on line 145
BTOs innspill til den nye forskningsmeldingen | VIS
Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > BTOs innspill til den nye forskningsmeldingen

BTOs innspill til den nye forskningsmeldingen

BTOs forretningsutvikler Dag Finne deltok i går på et seminar i forbindelse med den nye forskingsmeldingen som skal legges frem våren 2013. Seminaret, som ble ledet av statsministeren, kunnskapsministeren og næringsministeren, rettet oppmerksomheten mot forholdet mellom forskning og næringsliv. Her kan du lese BTOs innspill.
14.01.2013

1. Fortsett å støtte TTO’enes virksomhet gjennom basisbevilgninger frem til de er selvfinansierende

Investeringen som ble gjort for å utvikle TTOer i Norge har resultert i økt nyskaping som genereres ut fra forskningsmiljøene i Norge. TTOene har i løpet av kort tid vist resultater, men det tar minst 10-15 år for en TTO å kunne bli selvfinansierende [2] (Prop. 1 S). Derfor er det viktig å opprettholde virkemiddelet FORNY2020. TTO’ene kobler potensielle kommersielle prosjekter fra forskning mot næringslivet i en svært tidlig fase. Her er det fortsatt et stort behov for mer forskning, utvikling og dermed finansiering. TTO’ene trenger basis finansiering for å ta imot, vurdere og drive prosjektene fram til de når ut i markedet. Når verdiskapingen fra TTO’ene/institusjonene blir stor nok, kan de bære se en slik type infrastrukturkostnad alene.

2. Økt tilgang på tidligfase finansiering /risikokapital for verifisering av forsknings-resultater

BTO opplever en tydelig mangel på tidligfase finansiering (verifiseiring) i «ide og prosjektutviklingsfasen» (underbygges av NIFU step rapport). Denne fasen, før såkornfasen, er underfinansiert siden den ligger i overgangen fra offentlig finansiert forskning til privat kapital, herunder såkornkapital. Flere av TTO’ene har derfor igangsatt tiltak for å dekke inn dette finansielle gapet. De er i gang med, eller har, etablert regionale verifiseringsfond mellom forskningsinstitusjonene, det offentlige og næringslivet (ref. The Triple Helix Concept). Det er imidlertid et stort behov for mer nasjonale midler til tidligfase finansiering, som kan oppnås av de beste prosjektene i nasjonal konkurranse (tilsvarende FORNY midler).

3. Åpen innovasjon kan bidra til økt utnyttelse av FoU resultater både i forskning- og næringsliv

Politikerne oppfordres til å intensivere tiltak som fremmer åpen innovasjon. Både næringsliv og forskningsinstitusjoner sitter i dag på ideer, prosesser og teknologi som vanskelig kan kommersialiseres eller ligger utenfor egne prioriterte områder. Det er en økende bevissthet blant TTO’er internasjonalt om å bli mer aktive for å praktisere åpen innovasjon [3].

“A key to the success of Open Innovation is that partnerships need to be bounded by quality, trust, and commercial values. A blanket approach to open access for all scientific information, particularly that co-created with industry, could be potential threat to collaboration” [4].

Åpen innovasjon kan eksempelvis foregå ved at TTO’er gi bort patent eller rettigheter som viser seg vanskelige å kommersialisere. Tilsvarende kunne TTO’ene vurdert patenter og forskningsresultater som ligger utenfor bedriftenes satsingsområder. Ved å etablere en satsing for åpen innovasjon, både hos forskningsinstituttene og næringsliv, kan det skapes mange spennende forretningsmuligheter.

4. Etablere TTOene som innovasjons- og kommersialiseringsaktører for teknologi og ideer som skapes i offentlige institusjoner

Per dags dato er det ingen innovasjon- og kommersialiseringsaktør som er knyttet opp mot de offentlige institusjoner slik TTO’ene betjener forskningsinstitusjonene. Det er et stort potensiale for medarbeiderdrevet innovasjon i det offentlige. Mye av de prosessene og teknologien som kommer ut av offentlig innovasjon, kan være nyttig for samfunnet. Ofte kan prosjektene ha et høyt markedspotensial og interesse for næringslivet [5]. De norske TTOene finnes over hele landet, er operative og kan straks tilby tilsvarende tjenester for å bidra med innovasjon i det offentlige. Ved å utnytte kapasitet og kompetanse i TTOene kan man bidra til å ta ut synergieffekter og realisere innovasjonspotensialet i offentlige sektor uten å måtte bygge nye organisasjoner.

 

 

 


[1] Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven]. Hentet fra: http://www.lovdata.no/all/nl-19700417-021.html [14.01.13]

[2] Det kongelige nærings og handelsdepartementet. Proposisjon til Stortinget (2013) side 102. Hentet fra: http://www.regjeringen.no/pages/38072056/PDFS/PRP201220130001NHDDDDPDFS.pdf [14.01.13]

[3] “Connecting Industry to Universities”. Hentet fra: http://www.easyaccessip.org.uk/ [14.01.13]

[4] “UK takes the lead in shifting policy and practice in knowledge transfer” (2012) Hentet fra: Http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CF4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.easyaccessip.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2FEasy-Access-Innovation-Summit.pdf&ei=aQf0UM-OF9T14QSn-YD4BQ&usg=AFQjCNGCcTybATlRfpqcmszUsRprzPGS9w&sig2=678xwzopaY0pu8DFadvGiQ [14.01.13]

[5] Det kongelige nærings og handelsdepartementet. Proposisjon til Stortinget (2013) side 14. Hentet fra: http://www.regjeringen.no/pages/38072056/PDFS/PRP201220130001NHDDDDPDFS.pdf [14.01.13]


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28